Menu
A+ A A-

Uruchomiono fundusze UE na lata 2014-2020 Wyróżniony

Uruchomiono fundusze UE na lata 2014-2020 fot. sxc.hu

Oficjalne uruchomienie programów operacyjnych, które określają sposób wydawania funduszy unijnych w perspektywie finansowej 2014-2020, to główny cel wizyty w Polsce europejskiej komisarz ds. polityki regionalnej. W czwartek 26 lutego Corina Creţu spotkała się w Warszawie z Premierem Ewą Kopacz, minister infrastruktury i rozwoju Marią Wasiak oraz marszałkami województw.

Komisja Europejska (KE) już w połowie ubiegłego roku przyjęła umowę partnerstwa z Polską dotyczącą wykorzystania funduszy strukturalnych i inwestycyjnych UE w latach 2014-2020. To pozwoliło na rozpoczęcie negocjacji pomiędzy KE a polskim rządem, w sprawie poszczególnych programów operacyjnych. Programy operacyjne były stopniowo akceptowane przez KE pomiędzy grudniem 2014 a lutym 2015, dzięki czemu możliwe jest uruchomienie przyznanych Polsce funduszy. Chodzi o łączną kwotę 77,6 mld euro w ramach funduszy polityki spójności w okresie 2014–2020. Jest to największy krajowy przydział środków spośród 28 państw członkowskich UE. Ponadto na rozwój obszarów wiejskich Polska otrzyma 8,6 mld euro.

Podczas wizyty w Warszawie komisarz Creţu uczestniczyła w symbolicznej uroczystości otwarcia perspektywy finansowej 2014-2020, z udziałem premier Ewy Kopacz. Tematami rozmów z przedstawicielami polskich władz były również uproszczenie polityki spójności oraz Plan Inwestycyjny Junckera. Komisarz Creţu wspomniała także o oczekiwaniach, które Komisja Europejska stawia wobec Polski w nowym okresie programowania.

Zgodnie z nowymi przepisami polityki spójności państwa członkowskie są zobowiązane do opracowania i wdrożenia planów strategicznych określających priorytety inwestycyjne dla pięciu europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (EFSI):

 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
 • Europejski Fundusz Społeczny
 • Fundusz Spójności
 • Europejski Fundusz Morski i Rybacki
 • Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Te plany, ujęte w umowach partnerstwa, negocjowane są pomiędzy Komisją Europejską a rządami poszczególnych krajów UE. Wcześniej jednak wewnątrz państw członkowskich prowadzone są na różnych szczeblach systemu rządzenia konsultacje na temat wybranych priorytetów inwestycyjnych: z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego władz lokalnych i regionalnych oraz grupami interesu.

Po zaakceptowaniu umowy partnerstwa, Komisja wspólnie z państwami członkowskimi opracowuje „programy operacyjne" (PO), które określają działania w ramach priorytetów inwestycyjnych i celów określonych w umowach partnerstwa.

Programy operacyjne mogą dotyczyć poszczególnych państw członkowskich lub regionów. Mogą być to również programy oparte na współpracy kilku państw członkowskich. Komisja negocjuje z władzami krajowymi lub regionalnymi ostateczną zawartość planów inwestycyjnych. W programowanie i zarządzanie PO zaangażowane są wszystkie szczeble systemu zarządzania, także społeczeństwo obywatelskie.

Krajowe programy operacyjne

W Polsce w latach 2014-2020 fundusze polityki spójności zostaną zainwestowane poprzez 6 krajowych programów operacyjnych, w tym jeden multy-regionalny dla pięciu województw Polski Wschodniej (lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie). Umowa Partnerstwa jest dla nich punktem odniesienia. Programami krajowymi zarządzać będzie minister właściwy ds. rozwoju regionalnego.

Podział środków unijnych na programy krajowe:

 • Program Infrastruktura i Środowisko - 27,41 mld euro
 • Program Inteligentny Rozwój - 8,71 mld euro
 • Program Polska Cyfrowa - 2,17 mld euro
 • Program Wiedza Edukacja Rozwój - 4,69 mld euro
 • Program Polska Wschodnia - 2 mld euro
 • Program Pomoc Techniczna - 700,12 mln euro

Regionalne programy operacyjne

W latach 2014-2020 samorządy województw będą zarządzać około 40 proc. funduszy polityki spójności - 31,28 mld euro. Zainwestują je poprzez regionalne programy operacyjne.

Programy regionalne będą dwufunduszowe, tj. finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. To nowość w porównaniu z perspektywą 2007-2013.
Podział środków unijnych na programy regionalne (w euro):

 • Dolnośląskie 2 252 546 589
 • Kujawsko-Pomorskie 1 903 540 287
 • Lubelskie 2 230 958 174
 • Lubuskie 906 929 693
 • Łódzkie 2 256 049 115
 • Małopolskie 2 878 215 972
 • Opolskie 944 967 792
 • Podkarpackie 2 114 243 760
 • Podlaskie 1 213 595 877
 • Pomorskie 1 864 811 698
 • Śląskie 3 476 937 134
 • Świętokrzyskie 1 364 543 593
 • Warmińsko-Mazurskie 1 728 272 095
 • Wielkopolskie 2 450 206 417
 • Zachodniopomorskie 1 601 239 216
 • Mazowieckie 2 089 840 138
 • Razem 16 31 276 897 550

Program oparty na współpracy kilku państw członkowskich „Interreg V-A Polska-Słowacja" do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna" w Polsce i na Słowacji - 154,90 mln euro.

Powrót na górę

Mapa strony

Biznesciti.com

O biznesie

Przydatne linki

O nas