Menu
A+ A A-

De minimis rozszerzone

1 z l. Dariusz Kacprzyk, prezes BGK 1 z l. Dariusz Kacprzyk, prezes BGK Fot. BGK

Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał z 22 bankami umowy rozszerzające gwarancje de minimis na kredyty inwestycyjne i rozwojowe.

W uroczystości wzięli udział premier Donald Tusk i wicepremier, minister finansów Jacek Rostowski. Dotychczas tą formą zabezpieczenia mogły być objęte tylko kredyty obrotowe. W ciągu ośmiu miesięcy skorzystało z niej ponad 26 tysięcy firm. Program gwarancji de minimis realizowany w ramach „Programu wspierania przedsiębiorczości z wykorzystaniem gwarancji i poręczeń BGK” jest wykonaniem  zapowiedzi premiera z II expose z 12 października ub.r. Gwarancje de minimis cieszą się ogromnym zainteresowaniem przedsiębiorców. Świadczy o tym zarówno skala programu (skorzystało z niego przeszło 26 tys. firm) oraz wartość kredytów zaciągniętych dzięki gwarancjom, która sięga już 9mld zł. Do 31 października br. BGK udzielił gwarancji na kwotę ok. 5,15 mld zł.

- Udało się osiągnąć założone cele wykorzystując nasze wieloletnie doświadczenia w obszarze poręczeń i gwarancji – podkreśla Dariusz Kacprzyk, prezes BGK. - Jako państwowy bank rozwoju wkraczamy teraz w zupełnie nową erę działalności – dysponujemy kompetencjami i kapitałem na niespotykanym dotąd poziomie, a dobra współpraca z bankami komercyjnymi i spółdzielczymi pozwala skuteczniej realizować stojące przed nami wyzwania – dodał prezes BGK. 

Do tej pory gwarancje BGK zabezpieczały tylko kredyty obrotowe, związane z finansowaniem działalności bieżącej firm. Obecnie ruszył drugi etap programu, który ułatwi dostęp firm do kredytów inwestycyjnych i rozwojowych. Z analiz prowadzonych przez BGK wynika, że do tej pory z kredytów z gwarancją BGK najczęściej korzystały firmy zależne od dostawców i zakupu materiałów, mające okresowe problemy z płynnością finansową. Aż 42% z nich to firmy z sektora handlowego. BGK oczekuje, że objęcie programem działań inwestycyjnych będzie miało szczególne znaczenie także dla sektora produkcyjnego. Dzięki podpisanym umowom, program obejmie większość działających w Polsce banków, co sprawia że produkt ten będzie dostępny w każdym zakątku kraju. Proces udzielania gwarancji pozostanie taki sam jak do tej pory – firmy będą mogły złożyć wniosek o zabezpieczenie BGK w tym samym banku, w którym starają się o kredyt. Nie zmienią się również procedury – pozostaną przejrzyste i przyjazne dla przedsiębiorców, co zostało bardzo dobrze ocenione przez firmy.

Podstawowe warunki nowych gwarancji:

Ø  cel kredytu: inwestycje lub wydatki, które wpływają na rozwój działalności firmy,

Ø  gwarancje będą udzielane przez 24miesiące, począwszy od 1 stycznia 2014 roku
do 31 grudnia 2015 roku,

Ø  maksymalna kwota gwarancji to 3,5 mln zł lub do 60% kwoty kredytu,

Ø  maksymalny okres gwarancji to 99miesięcy,

Ø  stawka prowizji za udzieloną gwarancję 0,5% w stosunku rocznym.

W ocenie BGK większa aktywność inwestycyjna ma bezpośredni wpływ na wzrost gospodarczy. Prognozowany wzrost nakładów na środki trwałe na 2014 r. wynosi 4,5 proc. Jednak skala wkładu inwestycji w przyśpieszenie wzrostu będzie ograniczona w porównaniu z poprzednimi epizodami ożywienia gospodarki po okresach spowolnienia. Znaczącym czynnikiem ograniczającym inwestycje (oprócz wspomnianego powyżej utrudnienia dostępu do kredytu) będzie fakt, że jest to okres przejściowy pomiędzy kolejnymi perspektywami finansowymi UE. Środki z bieżącej perspektywy będą w tym okresie wygaszane, podczas gdy wykorzystanie funduszy z kolejnej będzie jeszcze śladowe. Szczególnie dotknięte negatywnym działaniem tego czynnika będą MŚP, do których bezpośrednio kierowana była znaczna część funduszy UE w obecnej perspektywie. W latach 2006-2011 nakłady inwestycyjne MŚP stanowiły między 46 a 50 proc. nakładów przedsiębiorstw ogółem i około jednej czwartej wszystkich inwestycji w gospodarce.

Instrumentem wsparcia przedsiębiorców w dostępie do środków finansujących rozwój w okresie niskiej aktywności gospodarczej i do czasu uruchomienia środków w ramach nowej perspektywy finansowej mogą być gwarancje spłaty kredytów przeznaczonych na szeroko rozumiane cele  inwestycyjne, czyli standardowych kredytów inwestycyjnych jak również kredytów  obrotowych finansujących wydatki bieżące związane z prowadzeniem inwestycji (np. kredyt na finansowanie VAT) oraz innych kredytów obrotowych finansujących cele rozwojowe (wydatki, które wpływają na rozwój działalności firmy takie jak np. stworzenie nowego majątku lub modernizację już istniejącego, wdrożenie nowego produktu, wdrożenie nowego procesu).

Gwarancje będą ułatwiać dostęp do finansowania szeroko rozumianych celów inwestycyjnych, jak również – jako instrument nie wiążący się z faktycznym przekazaniem środków finansowych - będą elementem wpisującym się w charakter wsparcia, jaki planowany jest w nowej perspektywie finansowej.

Lista banków, które będą udzielać kredytów objętych gwarancjami BGK: Alior Bank SA, Bank Handlowy w Warszawie SA, BGŻ SA, BNP Paribas Bank Polsk SA, BOŚ SA, BPH SA, BPS SA, BRE Bank SA, BZWBK SA, Deutsche Bank PBC SA, FM Bank SA, Getin Noble Bank SA, Idea Bank SA, ING Bank Śląski SA, INVEST-BANK SA, Krakowski Bank Spółdzielczy, Millennium Bank SA, Pekao SA, PKO BP SA, Raiffeisen Bank Polska SA, SGB-Bank SA, Toyota Bank Polska SA.

Powrót na górę

Mapa strony

Biznesciti.com

O biznesie

Przydatne linki

O nas