Menu
A+ A A-
Ostrzeżenie
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 1030.

Chcą opinii i spotkania z premierem Wyróżniony

Grzegorz Bierecki, b. wieloletni prezes KK SKOK Grzegorz Bierecki, b. wieloletni prezes KK SKOK Fot. wikmedia.org

W związku z przekazaną informacją o nowelizacji rozporządzenia z 13 stycznia 2013 r., w sprawie szczególnych zasad rachunkowości SKOK, władze Kasy Krajowej – prezes Rafał Matusiak oraz przewodniczący rady nadzorczej, Grzegorz Bierecki, zwrócili się do premiera z prośbą o zaopiniowanie działalności podległych mu organów.

Nowa wersja przepisu łagodzi restrykcyjne wymogi wobec SKOK-ów. To jednak na podstawie dotychczasowych przepisów opublikowano niedawny raport KNF mający ukazać złą sytuację finansową spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Dokument został nagłośniony przez niechętne im media. Gdyby raport opracowano na podstawie wersji obecnie proponowanej przez ministra finansów, sytuacja SKOK-ów wyglądałaby znacząco lepiej.

Przedstawiciele Kasy Krajowej zwrócili szczególną uwagę, iż – „w uzasadnieniu do projektu (rozporządzenia Ministra Finansów), zmiana par. 6 pkt 5 rozporządzenia pozwoli obniżyć podstawę dokonywania odpisów aktualizujących do wysokości 50 proc. wartości pierwotnie zabezpieczonej kwoty pożyczek i kredytów poręczonych przez podmiot o dobrej sytuacji finansowej, inny niż Skarb Państwa, bank czy jednostka samorządu terytorialnego”.

Jak zauważają władze Kasy Krajowej – „w piśmie kierującym projekt do konsultacji znalazła się informacja, że „Kasa Krajowa w piśmie z 28 stycznia 2013 r. zwróciła uwagę na skutki nowego brzmienia przepisów rozporządzenia z 13 stycznia 2013 r. regulujących katalog zabezpieczeń umożliwiających pomniejszenie podstawy dokonania odpisów aktualizujących”. Wskazano także, iż analiza audytów otwarcia przeprowadzonych na podstawie audytów otwarcia przeprowadzonych na podstawie art. 87 ustawy o SKOK „pokazuje szczególny charakter portfeli zabezpieczeń występujących w SKOK” i dlatego Ministerstwo Finansów postanowiło dokonać wspomnianej nowelizacji”.

Jak podkreślają R. Matusiak i G. Bierecki – „ta pozornie racjonalna i logiczna argumentacja jawi się jednak w zupełnie innym świetle, jeśli wziąć pod uwagę całokształt okoliczności związanych z wprowadzaniem przez Ministra Finansów kolejnych regulacji odnoszących się szczególnych zasad rachunkowości SKOK, a także z podejmowanymi wobec SKOK na przestrzeni ostatnich lat innymi działaniami organów państwa, w szczególności – choć nie wyłącznie – w obszarze legislacji”.

Władze Kasy Krajowej przypominają, że „w grudniu 2011 r. zostało wydane rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości SKOK, które nie przewidując jakiegokolwiek okresu przejściowego (inaczej niż to miało miejsce w przypadku banków) nałożyło na kasy obowiązek dokonywania odpisów aktualizujących na nowych, niekorzystnych dla SKOK i nieadekwatnych do charakteru ich działalności oraz dyskryminujących względem banków zasadach, co odbiło się negatywnie na wynikach SKOK za rok 2012”.

Odwołując się do ostatnich wydarzeń, przedstawiciele Krajowej SKOK zauważyli, że – „raport KNF z 6 czerwca br., który wywołał falę publikacji prasowych dotyczących niepokojących wyników kas za rok 2012 również bazuje na danych ustalonych w oparciu o przepisy zaskarżonego do Trybunału Konstytucyjnego rozporządzenia Ministra Finansów z 2011 roku. […] W raporcie wspomina się, że w roku 2013 liczba kas objętych postępowaniem naprawczym zwiększyła się do 44. Nie wspomina natomiast o tym, że Ministerstwo Finansów przyznało, że aktualnie obowiązujące zasady pomniejszeń podstawy dokonywania odpisów aktualizujących przez kasy są nieadekwatne i wymagają zmiany, która skutkować będzie poprawą wyników kas. Nie jest możliwe, aby Komisja Nadzoru Finansowego nie miała świadomości prowadzenia przez Ministerstwo Finansów prac nad tymi zmianami”.

Dodają też: „Ponieważ przedstawione wyżej okoliczności muszą budzić najwyższy niepokój, zwracamy się do Pana Premiera z pytaniem, jakie są przyczyny takiego stosunku rządu do systemu SKOK, wyrażającego się w podejmowaniu przez organy państwa działań szkodzących nie tylko samym kasom, ale także – a może przede wszystkim – ponad 2,6 milionowej społeczności ich członków. […] Powodowani troską o stabilność systemu SKOK i bezpieczeństwo środków powierzonych kasom przez ich członków zwracamy się do Pana Premiera z prośbą o umożliwienie nam odbycia pilnego spotkania w celu przedstawienia wszystkich istotnych zagrożeń wynikających z przedstawionych wyżej działań. W ocenie Kasy Krajowej odwrócenie tych zagrożeń wymaga pełnego wyjaśnienia przyczyn nieprzyjaznych działań organów państwa wobec systemu SKOK”.

Powrót na górę

Mapa strony

Biznesciti.com

O biznesie

Przydatne linki

O nas