Menu
A+ A A-

Bony na innowacje – od nauki do biznesu Wyróżniony

Bony na innowacje – od nauki do biznesu Siedziba PARP, fot. Wikiepdia

19 lutego 2018 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła 4. konkurs w oparciu o nowe kryteria wyboru projektów do Poddziałania 2.3.2 POIR Bony na innowacje małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) – I etap: usługowy. Początek naboru to 22 marca 2018 r., a koniec to 22 listopada 2018 r. Nabór składa się z 4 rund, każda po ok. 2 miesiące. Co pozwala na bieżąco prowadzić ocenę projektów i przygotowanie umów z rekomendowanymi do wsparcia firmami.

Wartość alokacji to 70 mln PLN.

Celem Poddziałania 2.3.2 POIR Bony na innowacje dla MSP jest stymulowanie współpracy sfery nauki
z przedsiębiorcami poprzez finansowanie usług dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw realizowanych przez jednostki naukowe.

Zakres merytoryczny Poddziałania 2.3.2 POIR – I etap: usługowy (na co? dla kogo? kto?)

Przedmiotem dofinansowania jest (wyłącznie) zakup usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego.

Chodzi o opracowanie technologicznej innowacji produktowej lub procesowej.

Projekt wzorniczy rozumiany jest jako opracowanie cech technicznych, użytkowych i estetycznych wyrobu zmierzające do wprowadzenia go do obrotu gospodarczego.

Wykonawcą usług na rzecz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw mogą być jednostki naukowe, posiadające siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej:

 1. podstawowe jednostki organizacyjne uczelni (w rozumieniu statutów tych uczelni),
 2. jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk (w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2016 r., poz. 572, z późn. zm.)),
 3. instytuty badawcze (w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 371, z późn. zm.)),
 4. międzynarodowe instytuty naukowe (utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej),
 5. Polska Akademia Umiejętności,
 6. inne jednostki organizacyjne (niewymienione w pkt 1-5, będące organizacjami prowadzącymi badania
  i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014),

posiadające przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, (o której mowa w art. 42 ust. 3 ustawy o zasadach finansowania nauki) lub

 1. spółki celowe uczelni, (o których mowa w art. 86a ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U z 2016 r., poz. 1842, z późn. zm.) lub spółki celowe jednostki naukowej,)
 2. centra transferu technologii uczelni, (o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,)
 3. przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego, (o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy
  z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2015, poz. 1710, z późn. zm.),)
 4. akredytowane laboratoria posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji lub notyfikowane laboratoria (przez podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2016 r., poz. 655, z późn. zm.)),

które MSP wybrał zgodnie z zasadą konkurencyjności przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu.

 

Zakres finansowy Poddziałania 2.3.2 POIR – I etap: usługowy (kwoty i intensywność wsparcia)

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu to 60 tys. PLN, co oznacza minimalną wartość dofinansowania na poziomie 51 tys. PLN.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu to 400 tys. PLN, co oznacza maksymalną wartość dofinansowania na poziomie 340 tys. PLN.

Pomoc w ramach poddziałania udzielana jest w ramach pomocy de minimis. Intensywność wparcia to 85% dla wszystkich – mikro, małych i średnich – przedsiębiorców.

Wpływ zmiany kryteriów wyboru projektów na zakres i warunki wsparcia MSP

Doświadczenia PARP z 3 konkursów i obserwacja potrzeb MSP, a także nowelizacja ustawy wdrożeniowej, doprowadziły do kolejnego przeglądu zakresu i brzmienia kryteriów wyboru projektów w ramach Poddziałania 2.3.2 POIR, a w konsekwencji do wprowadzenia zmian w całej dokumentacji konkursowej, co ma ułatwić przedsiębiorcom ubieganie się o wsparcie.

Najistotniejsze zmiany dla MSP / Wnioskodawców to:

 • ograniczenie katalogu wydatków kwalifikowalnych wyłącznie do opracowania innowacji technologicznej, tj. nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego. Rezygnacja
  z możliwości dofinansowania 2 pozostałych, limitowanych kategorii kosztów, tzn.: (1) zakupu usługi dotyczącej innowacji nie technologicznej oraz (2) zakupu materiałów. Zainteresowanie przedsiębiorców zakupem usług dotyczących innowacji nie technologicznych było marginalne i występowało w projektach bardzo rzadko. Jeśli występowało, to generowało dla przedsiębiorców dodatkowe problemy, zarówno na etapie ubiegania się
  o wsparcie, jak i rozliczania projektów, co opóźniało realizację tych procesów. Natomiast, zakup materiałów dotychczas powinien był być dokonywany przez przedsiębiorców, jednak w praktyce robiły to głównie jednostki naukowe. Usunięcie odrębnej pozycji kosztów dotyczącej zakupu materiałów ułatwi przedsiębiorcom, zarówno ubieganie się o wsparcie, jak i rozliczanie projektów. Ograniczy liczbę postępowań wyboru konkurencyjnego do przeprowadzenia i ułatwi rozliczenie projektów. Koszt zakupu materiałów niezbędnych do realizacji usługi będzie mógł być rozliczony w ramach kalkulacji kosztu usługi jednostki naukowej.
 • zmiany w systemie oceny, w związku z nowelizacją ustawy wdrożeniowej, w tym m.in.: (1) rezygnacja
  z odrębnego etapu oceny formalnej, (2) rezygnacja z części kryteriów formalnych, (3) przeformułowanie opisów pozostałych kryteriów formalnych i pogrupowanie ich tematycznie z kryteriami merytorycznymi, (4) wprowadzenie w wybranych kryteriach oceny możliwości poprawiania lub uzupełniania wniosku
  o dofinansowanie projektu.
Powrót na górę

Mapa strony

Biznesciti.com

O biznesie

Przydatne linki

O nas