Ostrzeżenie
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 1031.

Szara strefa przynosi straty budżetowi

Szara strefa przynosi straty budżetowi www.sxc.hu

Głównym problemom branży paliwowej w Polsce, jej wynikom w ub.r. i prognozom rozwoju na 2013 r. była poświęcona coroczna konferencja Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego (POPiHN).

Z przedstawionego raportu wynika, że w prognozach z poprzedniego roku przewidywała ona wzrost rynku paliw w roku 2012 na poziomie zbliżonym do 2 proc. Rozwój szarej strefy w połączeniu ze spowolnieniem gospodarczym doprowadziły do korekt scenariuszy popytowych na najbliższe lata. Oczekuje się stabilizacji popytu w roku 2013 i - o ile uda się zahamować rozwój szarej strefy - odbudowy rynku od roku 2014. Najważniejszym czynnikiem wzrostu będzie popyt na olej napędowy i utrzymany stabilny poziom zużycia - liczonych łącznie - benzyny i autogazu.

Rok ubiegły przyniósł drastyczny wzrost przestępczości w obrocie paliwami, co widać zarówno w oficjalnych statystykach dotyczących runku paliw, jak też w obserwacjach poszczególnych firm naftowych działających na rynku polskim. Wskazują na to również rozbieżności między danymi z rynku paliw (zwłaszcza hurtowego), a danymi na temat tempa rozwoju gospodarczego czy rynku przewozów towarowych. POPiHN szacuje, że w ub.r. szara strefa w handlu olejem napędowym – głównym obszarze szarej strefy w handlu paliwami - kształtowała się na poziomie 9 proc. rynku. Straty budżetu państwa tylko z tytułu nieodprowadzania podatków od sprzedanych paliw mogą wynieść ok. 3 mld zł. Olbrzymie straty ponieśli też przedsiębiorcy działający zgodnie z prawem. Głównym elementem przestępczości gospodarczej w obrocie paliwami były wyłudzenia VAT oraz łamanie przepisów o podatku akcyzowym.

Branża podjęła dialog z administracją rządową w celu wypracowania rozwiązań, ograniczających ten proceder. POPiHN oczekuje, że możliwie szybko i w oparciu o doświadczenia innych państw UE zostaną przygotowane zmiany prawa, uszczelniające obrót paliwami. Rozwiązaniem, które nie łączy się z nadmiernymi kosztami dla przedsiębiorców, a które uznane zostało za najbardziej skuteczne, jest wprowadzenie obowiązku składania gwarancji bankowych na poczet należności podatkowych przez przedsiębiorców, prowadzących obrót paliwami.

Innym istotnym problemem dla uczestników detalicznego obrotu paliwami były wysokie koszty związane z przyjmowaniem płatności kartami. Średni koszt wszystkich opłat (MSC) wynosi około 2 proc. (ok. 1,6 proc. dla dużych akceptantów), z czego opłata na rzecz wydawców (tzw. interchange fee) wynosi obecnie około 1,8 proc. (ok. 1,4 proc. dla dużych akceptantów). Wielu przedsiębiorców odmawia akceptacji płatności kartami, co ogranicza rozwój obrotu bezgotówkowego, tak ważny z punktu widzenia rozwoju polskiej gospodarki, zwłaszcza w perspektywie przystąpienia Polski do strefy euro. Działania, podjęte przez Narodowy Bank Polski na rzecz obniżenia IF do poziomu powszechnego w innych państwach UE w drodze kompromisu wszystkich zainteresowanych stron, spaliły na panewce ze względu na sprzeciw firmy Mastercard. W tej sytuacji POPiHN popiera jak najszybsze przyjęcie przez Sejm projektu ustawy, przygotowanej i zaaprobowanej w 2012 r. przez Senat.

Branża wciąż oczekuje także na zmiany w prawie, spełniające postulaty sektora paliwowego w tym zakresie. W szczególności chodzi o obniżenie tzw. Narodowego Celu Wskaźnikowego do takiego poziomu, który będzie możliwy do realizacji poprzez sprzedaż paliw normatywnych. Jak również o możliwość realizacji NCW przy zastosowaniu nowoczesnych biopaliw, takich jak HVO (uwodorniony olej roślinny) – w tym produkowanych w technologii współuwodornienia. Polityka w zakresie biopaliw – w szczególności narzucenie bardzo wysokiego poziomu NCW - przekłada się bezpośrednio na wzrost cen paliw płynnych w Polsce. Dalsze promowanie stosowania takich biopaliw jak B100 będzie skutkować dalszym wzrostem kosztów, a co za tym idzie cen detalicznych paliw oraz żywności. Podobne same skutki będzie miało odrzucenie przez polski rząd propozycji Komisji Europejskiej ograniczenia udziału biopaliw pierwszej generacji (to jest produkowanych z roślin spożywczych) do 5 proc. - twierdzi POPiHN.

{jumi [*9]}

Powrót na górę

Mapa strony

Biznesciti.com

O biznesie

Przydatne linki

O nas