Ostrzeżenie
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 1035.
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 1031.

Dynamiczny wzrost na oficjalnym rynku paliw ciekłych Wyróżniony

Dynamiczny wzrost na oficjalnym rynku paliw ciekłych fot. POPiHN

Podczas ostatniej Konferencji „Przemysł i Handel Naftowy 2016” zaprezentowano dziesiąte wydanie Raportu rocznego, opracowanego przez Polską Organizację Przemysłu i Handlu Naftowego (POPiHN).

W opinii Leszka Wieciecha, prezesa i Piotra Pyricha, przewodniczącego rady dyrektorów POPiHN, w ub.r. - po raz pierwszy od wielu lat - dane opisujące oficjalny rynek paliw ciekłych w Polsce wykazały tak dynamiczny wzrost. Jest on wynikiem zdecydowanych działań, podjętych przez rząd na rzecz ograniczenia przestępczości w obrocie paliwami, a w szczególności wprowadzenia tzw. pakietu paliwowego. Po jego wdrożeniu nastąpił skokowy wzrost oficjalnej konsumpcji paliw w Polsce. Oczywiście, nie można zakładać, że nastąpiło zwiększenie rynku w takiej skali, choć niewątpliwie, przy uwzględnieniu czynników sprzyjających wzmożonemu popytowi, cały rynek o kilka procent się powiększył.

Zdaniem Wieciecha i Pyricha część podmiotów, funkcjonujących dotychczas w szarej strefie, zdecydowała się ujawnić swoje transakcje, a część wycofała się z rynku oddając pole przedsiębiorcom, działającym zgodnie z prawem. W trakcie wdrażania jest tzw. pakiet energetyczny, który powinien zwiększyć przejrzystość rynku, współpracę poszczególnych organów administracji państwowej, wreszcie wyeliminować z rynku znaczną część podmiotów, dotychczas działających w szarej i czarnej strefie. Dalszemu uszczelnieniu rynku służyć winno również przyjęcie regulacji w zakresie systemu monitorowania przewozów drogowych.

Ponadto, podsumowując rok 2016, warto podkreślić, że był to czwarty rok z kolei, w którym poziom cen detalicznych na stacjach paliw był niższy niż w roku poprzednim, co sprzyjało zwiększonym zakupom benzyny i oleju napędowego przez kierowców.

POPiHN podkreśla, że zasadniczym problemem branży pozostaje walka z przestępczością w obrocie paliwami. Zjawisko szarej i czarnej strefy, polegające na wyłudzeniach podatku od towaru i usług, ale też łamaniu przepisów akcyzowych, obowiązków związanych z zapasami obowiązkowymi czy też realizacją Narodowego Celu Wskaźnikowego, systematycznie powiększało się w latach 2011-2015.Według szacunków niezależnych ekspertów w roku 2015 skala wyłudzeń w obrocie paliwami przekroczyła 10 mld zł. Ani działania organów ścigania, ani zmiany prawa, wprowadzone w latach 2013-2015, nie spowodowały ograniczenia tego zjawiska.

W lipcu 2016 przyjęto kluczowe regulacje prawne: tzw. pakiet paliwowy i tzw. pakiet energetyczny, w których uwzględniono szereg propozycji, zgłaszanych przez przestrzegających prawo przedsiębiorców. W rezultacie zmiany prawa, a także intensyfikacji działań służb kontrolnych, nastąpiło odwrócenie dotychczasowego, wzrostowego trendu szarej i czarnej strefy paliwowej. W II połowie 2016 r. nastąpił zasadniczy wzrost oficjalnej konsumpcji paliw, a wyniki przedsiębiorstw działających z poszanowaniem prawa znacznie się poprawiły.

Nadal słabym ogniwem systemu pozostaje to, że rozwiązania systemowe, dotyczące sektora paliwowego (produkcji, infrastruktury, logistyki, obrotu hurtowego i detalicznego oraz podatków i innych należności) znajdują się w różnych regulacjach prawnych, często niespójnych ze sobą i zawierających rozbieżne definicje. Ponadto brak jest jednego organu sprawującego kompleksowy nadzór nad całością branży.

W związku z tym, w opinii POPiHN, uwzględniając skalę zjawiska należy oczekiwać, że podmioty dotychczas funkcjonujące w szarej i czarnej strefie będą dążyć do stworzenia nowych mechanizmów przestępczych. W celu utrzymania korzystnego trendu niezbędna jest pełna i rzetelna realizacja zasad i obowiązków, jakie na podmioty administracji państwowej, a także przedsiębiorców branży, nałożył tzw. pakiet energetyczny (wymiana informacji, aktualizacja koncesji, jawność rejestrów URE i IH UOKiK, zaostrzenie kar). Łączy się z tym konieczność jeszcze większej aktywności służb kontrolnych i poprawy efektywności ich działania, a także odpowiedniej analizy gromadzonych danych.

Wprowadzenie ustawy o systemie nadzorowania drogowego przewozu towarów również powinno poprawić możliwości egzekucji prawa. Należy jednak zachować dużą ostrożność przy wdrażaniu ustawy i przepisów wykonawczych, by nie doprowadzić do sparaliżowania przewozów drogowych. Konieczna jest ścisła obserwacja skuteczności przyjętych rozwiązań i ich wpływu na rynek paliw i olejów.

W celu osiągnięcia zakładanego celu niezbędna jest pełna koordynacja działań poszczególnych instytucji, pełna elektronizacja gromadzonych danych i rejestrów, a także wykorzystanie narzędzi, jakie w szczególności daje pakiet energetyczny.

W walce z nieprawidłowościami pomogłoby przyjęcie kompleksowej ustawy – tzw. Prawa naftowego. Elementem regulacji powinno być powołanie urzędu – regulatora branży paliwowej, sprawującej nadzór nad produkcją, logistyką i obrotem paliwami.

Ponadto, twierdzi POPiHN, jasne i stabilne przepisy prawa podatkowego, uwzględniające specyfikę branży, stanowią podstawę jej rozwoju i dalszych inwestycji. Przyjęcie przez rząd nowych instrumentów, takich jak Jednolity Plik Kontrolny, a także stworzenie Krajowej Administracji Skarbowej, stawia przed przedsiębiorcami nowe wyzwania, związane z koniecznością implementacji tychże rozwiązań.

Według Organizacji w odniesieniu do podatku od sprzedaży detalicznej: w przypadku powrotu do prac nad tym podatkiem, proponujemy wyłączenie sprzedaży paliw spod proponowanego podatku, rezygnację z opodatkowania całych sieci franczyzowych, a także rezygnację z podwyższonego opodatkowania w soboty, niedziele i dni wolne od pracy.

Zaś w odniesieniu do przepisów akcyzowych: w związku z utworzeniem Krajowej Administracji Skarbowej POPiHN uważa za konieczne doprecyzowanie przepisów w zakresie urzędowego sprawdzenia i akt weryfikacyjnych. Widzi potrzebę przyjęcia regulacji w zakresie elektronicznego dokumentu dostawy. Za niezbędne POPiHN uważa przyjęcie regulacji w ramach obrotu próbkami wyrobów akcyzowych dla potrzeb prób technologicznych i kontroli przez organa kontrolne.

POPiHN proponuje także, iż wprowadzenie instytucji zaufanego podatnika – na wzór statusu upoważnionego przedsiębiorcy.

W odniesieniu do podatku od nieruchomości POPiHN proponuje:

a. zawarcie definicji budowli w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych bez odwoływania się do przepisów prawa budowlanego,

b. ujednolicenie procesu wydawania interpretacji indywidualnych (by wielooddziałowy przedsiębiorca mający identyczne budowle w całym kraju mógł zwrócić się z jednym

wnioskiem o interpretację wiążącą dla całego kraju, zamiast z wieloma wnioskami do każdej z gmin osobno,

c. wprowadzenie centralnej bazy stawek podatku obowiązujących w poszczególnych gminach,

d. doprowadzenie do końca procesu ustanowienia jednej, standardowej deklaracji w całym kraju.

W związku z licznymi wątpliwościami interpretacyjnymi, POPiHN proponuje ponowne zdefiniowanie opłaty paliwowej co do jej zakresu i zasad uiszczania.

Ostatnio zmienianypiątek, 21 kwiecień 2017 12:44
Powrót na górę

Mapa strony

Biznesciti.com

O biznesie

Przydatne linki

O nas