Menu
A+ A A-

GUS: Wynik finansowy netto TFI wzrósł o 33,2% Wyróżniony

Wynik TVI rośnie Wynik TVI rośnie Photo by Hunters Race on Unsplash

Wynik finansowy netto TFI wzrósł o 33,2%. i wyniósł 906,9 mln zł. Wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez fundusze inwestycyjne na koniec grudnia 2018 r. wyniosła 312,5 mld zł (spadek o 0,5% r/r), podał Główny Urząd Statystyczny. 

Wynik finansowy netto towarzystw funduszy inwestycyjnych (TFI) wyniósł 906,9 mln zł na koniec 2018 r. i był wyższy o 33,2% w skali roku. Wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez fundusze inwestycyjne na koniec grudnia 2018 r. wyniosła 312,5 mld zł (spadek o 0,5% r/r), podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). 

"Na wynik finansowy netto w wysokości 906,9 mln zł złożyły się zyski 49 towarzystw funduszy inwestycyjnych o łącznej wartości 943,5 mln zł i straty 14 towarzystw funduszy inwestycyjnych (- 36,6 mln zł). Wynik finansowy brutto TFI w 2018 r. wyniósł 1 142,2 mln zł i był wyższy o 34,9% w stosunku do roku poprzedniego" - czytamy w komunikacie. 

Wynik finansowy netto wzrósł do 906,9 mln zł w 2018 r. wobec 680,8 mln zł rok wcześniej. 

"W 2018 r. fundusze inwestycyjne osiągnęły dodatni wynik z operacji w kwocie 7,3 mld zł (o 8,2 mld zł mniej niż rok wcześniej). Wartość lokat funduszy zmniejszyła się do 273,7 mld zł (o 2,0%). Aktywa towarzystw funduszy inwestycyjnych wyniosły 2,6 mld zł (wzrost o 13,2%)" - czytamy dalej.

W końcu grudnia 2018 r. działały 63 towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI). Aktywa towarzystw funduszy inwestycyjnych wyniosły 2 615,5 mln zł (o 13,2% więcej niż na koniec grudnia 2017 r.), w tym aktywa obrotowe osiągnęły wartość 2 192,8 mln zł i stanowiły 83,8% aktywów ogółem.

"Aktywa obrotowe składały się głównie z finansowych inwestycji krótkoterminowych, które zwiększyły się do kwoty 1 705,4 mln zł (o 17,8%). W strukturze aktywów finansowych największy udział miały środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (73,0%). W pasywach towarzystw funduszy inwestycyjnych kapitały (fundusze) własne wyniosły 1 924,1 mln zł (wzrost o 10% w porównaniu do 2017 r.) i stanowiły ich największy udział (73,6%). Wartość kapitału zagranicznego w kapitale podstawowym TFI zmniejszył się do 158,2 mln zł (udział inwestorów zagranicznych zmniejszył się o 4,6 pkt. proc. do 27,5%)" - podał także GUS. 

Wartość lokat funduszy inwestycyjnych na koniec grudnia 2018 r. zmniejszyła się do 273 690,7 mln zł (o 2%). 

"Dłużne papiery wartościowe miały najwyższą wartość tj. 136 592,0 mln zł (wzrost o 3,7%). Wartość akcji zmniejszyła się do kwoty 75 144,4 mln zł (o 10,6%). Wierzytelności ukształtowały się na poziomie 17 162,0 mln zł (spadek o 6,8%). Lokaty w tytułach uczestnictwa emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania o statusie nierezydenta wy-niosły 11 931,0 mln zł. Udziały w spółkach zwiększyły się do kwoty 14 748 mln zł (o 21,8%). Depozyty zwiększyły się do 5 355,8 mln zł (o 96,0%). Udział dłużnych papierów wartościowych i akcji w lokatach ogółem wyniósł odpowiednio 49,9% i 27,5%, wobec odpowiednio 47,1% i 30,0% w 2017 r." - czytamy dalej.

GUS podał także, że według stanu na 31 grudnia 2018 r. wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez fundusze inwestycyjne wyniosła 312 535,1 mln zł (spadek o 0,5% w stosunku do 2017 r.), z tego aktywa: 

- funduszy inwestycyjnych zamkniętych wyniosły 146 386,6 mln zł (spadek o 6,1%), udział tej grupy funduszy w aktywach ogółem zmniejszył się z 49,6% do 46,8%; 

-otwartych funduszy inwestycyjnych osiągnęły wartość 112 149,6 mln zł (wzrost o 7,8%), ich udział w aktywach funduszy ogółem zwiększył się z 33,1% do 35,9%; 

-specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych ukształtowały się na poziomie 53 999,0 mln zł (spadek o 0,3%), ich udział w aktywach ogółem zwiększył się do 17,3% wobec 17,2% przed rokiem. 

W końcu 2018 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowało ogółem 878 funduszy inwestycyjnych1 (o 27 mniej niż przed rokiem). Liczba otwartych funduszy inwestycyjnych wyniosła 46 (o 2 więcej niż przed rokiem), liczba specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych to 52 (55 rok wcześniej). W grupie funduszy inwestycyjnych zamkniętych liczba funduszy zmniejszyła się z 806 do 780. 

Powrót na górę

Mapa strony

Biznesciti.com

O biznesie

Przydatne linki

O nas