Menu
A+ A A-

GUS o SKOK-ach

GUS o SKOK-ach www.sxc.hu

Wyniki finansowe kas w pierwszych sześciu miesiącach br. porównaniu z I półroczem 2012 r. pogorszyły się. Jak poinformował GUS wynik finansowy brutto spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) w I półroczu 2013 r. wyniósł -67,2 mln zł, przed rokiem był dodatni w wysokości 109,3 mln zł.

Zysk brutto wygospodarowało 20 kas na łączną kwotę 102,2 mln zł. Straty brutto wystąpiły w 35 kasach w łącznej wysokości 169,4 mln zł.

Wynik finansowy netto SKOK-ów ogółem w I półroczu 2013 r. wyniósł -92,7 mln zł (w I półroczu 2012 r. był dodatni i wyniósł 64,3 mln zł). Ujemny wynik finansowy netto kas był spowodowany m.in. dokonaniem odpisów aktualizujących wartość portfela pożyczkowego i

kredytowego oraz nadwyżką poniesionych kosztów nad uzyskanymi przychodami.

Wskaźnik płynności finansowej I stopnia wyniósł 24,1% i zwiększył się o 2,0 pkt proc. w

porównaniu z I półroczem 2012 r. Wskaźnik płynności finansowej II stopnia ukształtował się na poziomie 44,3% i w porównaniu z I półroczem 2012 r. zmniejszył się o 5,1 pkt proc.

Natomiast przychody z całokształtu działalności SKOK-ów zmniejszyły się w I półroczu 2013 r. o 17,8% w porównaniu z I półroczem 2012 r. Na spadek ten wpłynęło zmniejszenie o 62,5% przychodów z działalności finansowej i o 36,3% pozostałych przychodów operacyjnych. Wzrosły natomiast o 2,3% przychody z działalności podstawowej.

Natomiast wartość SKOK-ów wyrażona sumą bilansową zwiększyła się w ciągu roku z 16 294,6 mln zł do 18 328,9 mln zł (wzrost o 12,5%), z tego wartość aktywów trwałych wzrosła o 21,3 %. W tym czasie aktywa ogółem SKOK-ów wzrosły z poziomu niespełna 16,3 do ponad 18,3 mld zł.

Jednocześnie wartość depozytów przyjętych przez kasy według stanu na koniec czerwca 2013 r. zwiększyła się o 11,0% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. W strukturze wartości depozytów dominujący udział (96,9%) miały depozyty przyjęte na okres nie przekraczający dwunastu miesięcy; w porównaniu z końcem I półrocza 2012 r. wartość ich wzrosła o 12,6%.

Przeciętna kwota depozytu w nowej i odnowionej umowie zawartej w ciągu I półrocza 2013 r. osiągnęła poziom 23604 zł, przy kwocie 19219 zł w okresie I półrocza 2012 r. W ciągu I półrocza 2013 r. przeciętny członek SKOK złożył depozyt w wysokości 4240 zł, rok wcześniej 4343 zł. Ponadto w okresie od 1stycznia do 30 czerwca 2013 r. zawarto 571 tys. nowych umów pożyczkowych wobec 677 tys. w analogicznym okresie 2012 r. Stan zadłużenia członków kas na koniec czerwca 2013 r. zwiększył się o 4,5% z 9930 mln zł na koniec I półrocza 2012 r. do 10 377,1 mln zł. W strukturze wartościowej dominowały pożyczki powyżej 12 miesięcy (69,7%).

Wartość udzielonych pożyczek w ciągu I półrocza 2013 r. zwiększyła się o 17,8% w porównaniu z I półroczem 2012 r. Przeciętna wartość pożyczki (na jedną nową umowę) zawartą między 1 stycznia a 30 czerwca 2013 r. wyniosła 7584 zł, rok wcześniej 5435 zł.

Powrót na górę

Mapa strony

Biznesciti.com

O biznesie

Przydatne linki

O nas