Menu
A+ A A-

CSR-owa norma także w Polsce

CSR-owa norma także w Polsce www.sxc.hu

ISO 26000 Guidance on social responsibility to norma międzynarodowa dotycząca odpowiedzialności społecznej. Funkcjonuje na świecie od trzech lat. Trwają prace nad jej wdrożeniem także w naszym kraju.

Odpowiedzialność społeczna cieszy się w świecie i w Polsce rosnącym zainteresowaniem kadry menadżerskiej, instytucji otoczenia biznesu, inwestorów oraz administracji państwowej stopniowo stając się wyznacznikiem ładu korporacyjnego oraz priorytetem w budowaniu kompleksowej strategii rozwoju firmy. Istota koncepcji dostrzeżona została także przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną ISO, która w 2005 r. powołała największą w dotychczasowej historii ISO grupę roboczą ISO ds. odpowiedzialności społecznej, w skład której wchodziło około 450 ekspertów i 210 obserwatorów z 99 krajów członkowskich ISO oraz 42 organizacji powiązanych. Eksperci reprezentowali sześć grup interesariuszy: przemysł, instytucje rządowe, konsumentów, pracowników, organizacje pozarządowe oraz usługi, wsparcie, badania, naukę.

Efektem pracy tej grupy było opublikowanie normy ISO 26000 Guidance on social responsibility 1 listopada 2010 r., która jest obecnie jedną najlepiej znanych i najważniejszych norm ISO. Ma ona zastosowanie do wszystkich organizacji – publicznych, prywatnych i non-profit - niezależnie od ich wielkości i lokalizacji, działających w krajach rozwiniętych i rozwijających się. Nie ogranicza się do społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Zgodnie z ISO 26000, postrzeganie organizacji jako społecznie odpowiedzialnej oraz jej rzeczywiste działania w zakresie społecznej odpowiedzialności mogą mieć wpływ na: przewagę konkurencyjną; wizerunek organizacji; zdolność pozyskiwania i utrzymywania pracowników, udziałowców i klientów; morale, zaangażowanie i wydajności pracowników; opinie inwestorów, właścicieli, darczyńców, sponsorów społeczności finansowej oraz relacje organizacji z przedsiębiorstwami, instytucjami rządowymi, mediami, dostawcami, partnerami, klientami oraz społecznością, w obrębie której organizacja funkcjonuje.

ISO 26000 jest jednym z trzech dokumentów rekomendowanych przez Komisję Europejską przedsiębiorstwom europejskim do wdrożenia odpowiedzialności społecznej. Rekomendacja ta jest zawarta w komunikacie Komisji zawierającym odnowioną strategię UE na lata 2011-2014 dotyczącą społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw.

ISO 26000 zawiera wytyczne dotyczące odpowiedzialności społecznej zdefiniowanej jako odpowiedzialność organizacji za wpływ podejmowanych przez nią decyzji i działań na społeczeństwo i środowisko, poprzez przejrzyste i etyczne zachowanie, które przyczynią się do zrównoważonego rozwoju, w tym zdrowia i dobrobytu społeczeństwa, uwzględnia oczekiwania interesariuszy (osób lub grup, które są zainteresowane decyzjami lub działaniami organizacji), jest zgodne z mającym zastosowanie prawem i spójne z międzynarodowymi normami postępowania, jest zintegrowane z działaniami organizacji i praktykowane w jej działaniach podejmowanych w obrębie jej strefy wpływów.

Nie stanowi normy systemu zarządzania ale zawiera elementy, które mogą być włączone do już istniejących systemów. Nie zawiera wymagań i nie jest przeznaczona do certyfikacji ani do zastosowania w celach regulacyjnych lub związanych z umowami. Ma natomiast ułatwiać organizacjom działanie w sposób odpowiedzialny społecznie, co staje się wymaganiem społeczeństw na całym świecie a nie jest tylko sprawą wyboru.

Polska Norma PN-ISO 26000 znajduje się w trakcie opracowywania w komitecie technicznym KT nr 305 ds. Społecznej Odpowiedzialności, powołanym przez prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Wg PKN ISO 26000 stanowi normę zawierającą wytyczne dotyczące odpowiedzialności społecznej. Nie zawiera wymagań i nie jest przeznaczona ani właściwa do stosowania do celów certyfikacji. ISO 26000 ma zastosowanie do wszystkich rodzajów organizacji – publicznych, prywatnych i non profit – bez względu na ich  wielkość i lokalizację.  Nie ogranicza się do społecznej odpowiedzialności biznesu. ISO 26000 będzie stanowić pomoc dla organizacji w ich wkładzie w zrównoważony rozwój i będzie uzupełniać inne instrumenty i inicjatywy w zakresie odpowiedzialności społecznej. Stosowanie normy przyczyni się do zwiększenia świadomości z zakresu odpowiedzialności społecznej, zaufania klientów i innych interesariuszy organizacji oraz ich zadowolenia, a także poprawy wizerunku firmy.

Powrót na górę

Mapa strony

Biznesciti.com

O biznesie

Przydatne linki

O nas